تبلیغات
انجمن علمی زمین شناسی - سفالوپودها

جانوران متعلق به این رده موجوداتى دریا زى و شناگرند و از نظر قسمت هاى نرم بدن کامل ترین نرم تنان مى باشند. بدن آنها نسبت به یک صفحه، متقارن بوده و داراى سر مشخصى هستند که توسط زواید بازو شکل Tentacle احاطه شده است. سر داراى چشم هاى بزرگى است که در برخى جهات شبیه چشم مهره داران است. عضو شنوایى بخوبى تکامل یافته است و دهان داراى Radula است. نحوه حرکت اینها بدین صورت است که آب از Mantlecavity به داخل بخش لوله اى و قیف مانندى بنام Hyponome هدایت شده و با سرعت از آن خارج مى گردد و حیوان مى تواند در جهت عکس حرکت آب شنا کند.

سن : از کامبرین تا عهد حاضر.

 

رده بندى

جانور شناسان، سفالوپودا را براساس یک یا دو جفت برانش به دو رده تقسیم مى کنند :

1- Subclass Tetrabranchiata

2- Subclass Dibranchiata

از چهار برانشى ها فقط Nautilus در عهد حاضر وجود دارد واسکلت آن خارجى و شبیه مخروطى است که داراى پیچش پلانى اسپایرال است (در یک سطح پیچیده است).

 دو برانشى ها داراى اسکلت داخلى یا فاقد آن مى باشند.از 400 گونه شناخته شده در عهد حاضر فقط چند گونه از آنها داراى غشاء خارجى مى باشند.اندازه اسکلت آنها از 25 میلیمتر تا 4/5 متر در انواع مستقیم و در اشکال و یا انواع داراى پیچش از چند میلیمتر تا 2/5 متر متغیر است.

فسیل شناسان، سفالوپودا را بر اساس شکل اسکلت و وضع ساختمانى و تزئینات آن رده بندى مى نمایند، زیرا اثر برانش در فسیل ها نامشخص است و نمى توان تعداد آنها را تعیین نمود. بطور کلى اینگونه تصور مى کنند که غالب جنس هاى از بین رفته سفالوپودا داراى چهار برانش بوده اند.

انواع خط درز (Suture):

1- Goniatites :

 Saddle  کمانى شکل و Lobe زاویه دار است

2-Ammonitites  :

هم Saddle و هم Lobe دندانه دار هستند.

3-Ceratites  Suture:

 فقط Lobe دندانه دار است .

Ceratites تکامل یافته ترین حالت خط درز گونیاتیتها نزدیک به خط درز سراتیتها است و تکامل یافته ترین حالت خط درز سراتیتها نزدیک خط درز آمونیتها است.اولین بار، خط درز در Ammonoidea توسط شخصى به نام Branco مطالعه و بر مبناى وجود یا عدم وجود Saddle و شکل آن بصورت زیر تقسیم بندى شد :

آمونیتیتی  ، Angustiselle

سراتیتی  ، Latiselle  

گویناتیتى، Aselle 

خطوط درز براى تشخیص جنس ها و در تقسیم بندى Ammonoidea از اهمیت بسیارى برخوردارند. تقسیم بندى زیر رده Ammonoidea عبارتند از:

1- گونیاتیتها : قدیمى ترین و مهمترین Ammonoidea ها در دوره دونین و کربونیفر مى باشند. داراى ابعاد کوچک بوده و از روى خط درز گویناتیتى قابل شناسایى اند.

2- سراتیتها : با سن تریاس – کرتاسه

3-آمونیتیتها : با سن پرمین – تریاس میانى

Rate Us

Rate Us: