تبلیغات
انجمن علمی زمین شناسی - بازنگرى در موقعیت چینه شناسى ممبر (1) سازند خوش ییلاق

بازنگرى در موقعیت چینه شناسى ممبر (1) سازند خوش ییلاق

به دنبال معرفى سازند خوش ییلاق توسط بزرگ نیا (1973)، تعیین موقعیت چینه شناسى این سازند به خصوص در قسمت تحتانى، از سوى محققین مختلفى مورد بررسى قرار گرفته است. در این مطالعات که عمدتاٌ حاصل بررسى براکیوپود ها و کنودونت ها مى باشند سن ممبر (1) این سازند به تفاوت از Emsian تا Givetian گزارش شده است. درمقاله حاضر ابتدا به تحقیقات پیشین که از سال 1973 تا 1984 صورت گرفته است اشاراتى شده و سپس موقعیت چینه شناسى ممبر (1) این سازند با استفاده از کنودونت هایى که براى اولین بار گزارش مى شوند مطرح شده است.
بزرگ نیا (1973) سازند خوش ییلاق را به 6 ممبر تقسیم مى کند ولى این تقسیم بندى به وسیله محققین دیگر دنبال نشده و معمولاٌ هر کسى تقسیم بندى خویش را مطرح نموده است. چنانکه Brice و دیگران (1978) سازند خوش ییلاق را به 7 ممبر تقسیم کرده اند.
حمدى و Janvier 1982 حد زیرین این سازند را تغییر داده و معتقدند که 270 متر از توالى رسوبى که در زیر قاعده این سازند واقع است نیز مى بایستى جزو سازند خوش ییلاق منظور گردد. آنها تغییرات دیگرى را نیز در تقسیمات ممبرى این سازند مطرح نموده اند. در این نوشته جهت جلوگیرى از هر نوع ابهام و صرفاٌ به خاطر هماهنگى ممبر (1) مطابق قدیمى ترین تقسیم بندى این سازند (بزرگ نیا 1973) آورده شده است.
موقعیت چینه شناسى ممبر (1) سازند خوش ییلاق بیشترین بحث ها را در این سازند به خود اختصاص داده است. بزرگ نیا (1973) با استناد به براکیوپود هایى که توسط وى از این سازند جمع آورى و بوسیله خانم Brice شناسایى شده اند ممبر 1 را به Givetian نسبت مى دهد.
احمد زاده (1975) سن این ممبر و حتى قسمت قاعده اى ممبر (2) را دونین تحتانى در نظر گرفته است. این اظهار نظر حاصل بررسى براکیوپود هایى است که از بخش پایین ممبر (2) به دست آمده و به امسین بالایى (Upper Emsian) نسبت داده مى شود.
Brice و دیگران (1978) براکیوپود ها، بریوزوآ و کنودونت هاى (کنودونت ها به وسیله Prof. Bultynck مطالعه شده اند) سازند خوش ییلاق را مورد مطالعه قرار داده اند. بر اساس براکیوپود هاى به دست آمده سن دونین میانى (Eifelian) براى ممبر (1) در نظر گرفته شده است.
حمدى و Janvier 1981 سن امسین بالایى را به این ممبر نسبت مى دهند. آنها کنودونت ها و بقایاى ماهیهاى بخش تحتانى سازند خوش ییلاق را مورد بررسى قرار داده و به استناد به یک نمونه کنودونت (Ozarkodina dekmanni) که از 30 مترى زیر قاعده این سازند به دست آورده اندو نیز وجود
Icriodus fusiformis , Icriodus cerniger در قسمت پایین ممبر (2) و همچین به استناد به کار احمد زاده (1975) قسمت بالاى ممبر (1) این سازند را به امسین بالایى نسبت مى دهند.
Weddige (1984، 1983 با مطالعه کلکسیون کنودونت هاى این سازند که به وسیله احمد زاده در اختیارشان قرار داده شده است براى این توالى سن Givetian Post Eifelian را مطرح مى نمایند. او با نسبت دادن توالى زیر خوش ییلاق به سازند پادها، با سن دونین پایینى، یک نبود رسوبگذارى با حداقل زمان Eifelian را در قاعده سازند خوش ییلاق پیشنهاد مى نماید.
مطالعه ممبر (1) سازند خوش ییلاق توسط نویسنده به عنوان بخشى از بررسى کنودونت هاى کل این سازند در مقطع تیپ آن صورت گرفته است. از این ممبر هشت نمونه آهکى برداشت و در اندازه هاى حدود 4 سانتیمترى شکسته شده است. سپس به منظور جلوگیرى از تداخل مواد خارجى و نیز تاثیر بهتر اسید، نمونه ها به طور کامل شسته و در اسید فرمیک 8 تا 10 درصد قرار داده شده است. پس از حل شدن بخش آهکى نمونه ها (حدود 24 ساعت) مواد باقیمانده مجدداٌ شسته شده و از بقیه محلول مجزا و سپس خشک گردیده است. آنگاه فسیل ها با دست از مواد خارجى جدا و با استفاده از میکروسکوپ بیناکولار و نیز Scaning Electeronic Microscope مورد شناسایى قرار گرفته اند.
کنودونت هاى به دست آمده که در ضمن اولین گزارش کنودونت هاى ممبر (1) سازند خوش ییلاق مى باشند شامل جنس هاى Icriodus و Eognathodus هستند گرچه هر دوى این جنس ها کمیاب مى باشند اما جنس Eognathodus به مراتب کمتر است. جنس Eognathodus در دو نمونه یکى از بخش تحتانى و دیگرى از بخش فوقانى این ممبر یافت شده است.
Eognathodu به دست آمده از نوع Eognathodus
bipennatus bipennatus بوده و همانطور که قبلاٌ نیز اشاره شد کمیاب مى باشد ولى با کار بر روى ده کیلوگرم سنگ هشت نمونه از آن به دست آمده است.
Eognathodus bipennatus bipennatus از مناطق مختلفى در دنیا گزارش شده و به عنوان کنودونت هاى مشخص دونین میانى معرفى شده اند.
در مورد شناسایى کنودونت هاى دونین میانى سن ممبر (1) با دو تن که در حال حاضر از صاحب نظران بلا منازع کنودونت هاى دونین میانى مى باشند (Bultynck از بلژیک و Weddige از آلمان) مکاتبه و حضوراٌ بحث شده است (مکاتبات موجود است). این اتفاق نظر وجود دارد که حضور Eognathodus bipennatus در بخش قاعده اى ممبر (1) و نیز بخش بالایى این ممبر مبین سن دونین میانى براى این توالى رسوبى است. به علاوه با درنظر گرفتن Icriodus هاى به دست آمده از قسمت بالاى این ممبر و قسمت قاعده اى ممبر (2) مى توان براى قاعده سازند خوش ییلاق سن ایفلین را مطرح نمود.
 


Rate Us

Rate Us: